Woblex | Minecraft servers

Woblex - Header
Novinky > Pravidla > Vanilla server
Pravidla serveru Vanilla
Oddíl 1. - Úvodní ustanovení

§1 Hraním na serveru Woblex | Vanilla server hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
§2 Tyto pravidla platí na serveru Woblex | Vanilla server (vanilla.woblex.cz) i na stránkách serveru Woblex (http://woblex.cz/) a komunikačním serveru Woblex | TeamSpeak 3 server (ts3.woblex.cz).
§3 Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy, herní přezdívky nebo emailu a s logováním veškeré komunikace ve hře a na webu.
§4 Výklad pravidel je pouze v kompetenci administrátorů či moderátorů.
§5 Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů nebo webů na serveru, TeamSpeak 3 serveru a webu.

Oddíl 2. – Pravidla

§6 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru včetně realizačního týmu.
§7 Neznalost těchto pravidel neomlouvá, každý hráč po připojení na server s pravidly automaticky souhlasí.
§8 Administrátoři si vyhrazují právo pravidla kdykoliv změnit bez jakéhokoliv upozornění.

Oddíl 3. – Všeobecná pravidla

§9 Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky. Nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.
§10 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
§11 Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět vulgární nápis/y nebo znaky/obrázky.
§12 Administrátor, moderátor, builder a helper je autorita serveru a bude hráčem také tak respektována.
§13 Je zakázáno využívat na komunikačním serveru Woblex | TeamSpeak 3 serveru jiné přezdívky než-li herní, která je zaregistrována alespoň na jednom z našich Minecraft serverů.

Oddíl 4. – Realizační tým

§14 Členové realizačního týmu jsou všichni administrátoři, moderátoři, buildeři a helpeři.
§15 Rozhodnutí člena realizačního týmu je konečné a závazné.
§16 Moderátoři dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel na portálu Woblex.
§17 V případě nesouhlasu s moderátory je možné odvolat se na vyšší autoritu serveru (administrátor), bude-li se stížnost týkat trestu (zamezení přístupu aj.) a prokáže se jeho oprávněnost, bude tento trest zdvojnásoben.
§18 Rozhodnutí administrátora je konečné, není proti němu odvolání.

Oddíl 5. – Herní účet

§19 Veškeré herní účty a tudíž i itemy (postavené bloky, obvody a jiné stavby) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů realizačního týmu.
§20 Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet, některé výjimky jsou možné projednat s administrátory a moderátory.
§21 Žádný člen realizačního týmu po Vás nemá právo vyžadovat informace o účtu. Členové realizačního týmu, oprávněni k manipulaci s účty, tyto informace nepotřebují. Tyto informace vydáváte na vlastní riziko.

Oddíl 6. – Tresty a důkazy

§22 O druhu a délce trestu rozhoduje administrátor nebo moderátor.
§23 Využívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
§24 Realizační tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
§25 Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, administrátor nebo moderátor na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.
§26 Základním průkazným materiálem je výpis z logu nebo výpověď relevantního svědka. Tuto relevantnost posuzuje sám administrátor nebo moderátor.

Oddíl 7. – Placené služby a platby

§27 Jakékoliv placené služby jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž služby nejsou nárokovatelné.
§28 Pro hráče, kteří podpořili server, platí stejná pravidla jako pro hráče, kteří server nepodpořili.
§29 I hráči, který podpořil server, může být zamezen přístup na server.
§30 Hráč o placenou službu přichází v případě vypršení doby jejího trvání, porušení pravidel, nebo zániku serveru.
§31 Pokud se vyskytne problém s placenou službou, hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-mailové adresy „podpora@woblex.cz“ administrátorům.
§32 Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s placenou službou přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM.

Oddíl 8. – Pravidla pro Vanilla server

§33 Ponechávání korun stromů bez kmene je trestné. Pokud není vaším cílem vykácet celý les, na místo kde strom vyrostl, musíte zasadit sazenici stejného stromu.
§34 Je zakázáno jakkoliv devastovat krajinu (např. povrchová těžba). K účelům těžby slouží pouze těžební svět, kde je i povchová těžba povolená.
§35 Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů např. 1×1, či děr o stejných rozměrech.
§36 Je zakázáno jakkoliv zneužívat evidentních chyb hry (využívání nebo nenahlášení chyb se trestá).
§37 Je zakázáno použití jakýchkoliv X-ray módů, X–ray grafických balíků, fly módů a externích programů zvýhodňujících hru, tyto přestupky budou okamžitě trestány permanentním zamezením přístupu na server. Mezi povolené externí programy patří pouze oficiální verze vydání Optifine (http://optifine.net/) a Minimapy (http://www.minecraft-downloads.com/xaeros-minimap/).
§38 Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
§39 Je zakázáno podvodné obchodování (nesplnění předem dohodnutých podmínek obchodu = nezaplacení, nedodání materiálu).
§40 V případě vybouchnutí herního moba (wither boss, creeper, ghast a další), je povinností hráče vzniklou škodu ihned nahradit.
§41 Je zakázáno vytváření wither bosse na povrchu a v end dimenzi. Wither bosse může hráč vytvořit pouze pod úrovní (Y) menší než 20.
§42 Je zakázáno jakkoliv devastovat nebo upravovat majetek jiného hráče. V případě nechtěného poškození je povinností hráče ihned sjednat nápravu.
§43 Je zakázáno stavět jakékoliv farmy, které by měli negativní vliv pro fungování serveru. Před výstavbou farmy je nutné zeptat se administrátora či moderátora přímo ve hře, zda-li není farma, kterou se chystáte stavět, zakázaná. V opačném případě bude nevhodná farma ihned odstraněna a její vlastník potrestán.
§44 V jednom chuku může být maximálně 300 entit, ale zároveň na jednom bloku může být maximálně 100 entit.
§45 V případě, že se chcete napojit na oficiální metra nacházející se na serveru, je nutné se nejdříve domluvit s administrátory a moderátory.